Контакти

Условия

Срок и начин на плащане на общата цена:

Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:

Анулации и неустойки

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да дава информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за необходим минимален брой туристи за екскурзия.

11. Крайният срок за уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че минималния брой участници не е набран, поради което пътуването се отменя е 5 (пет) календарни дни преди началната дата на пътуването.

12. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора ТУРОПЕРАТОРA е длъжен да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл. 35 от Закона за туризма.

13. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.

14. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

15. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

16. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, при спазване изброените по-долу условия:

17. Информация за сключената задължителна затраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

18. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРA заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРA, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

Допълнителни условия

19. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

20. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

21. При отказ на визи от Консулските служби на Посолствата на САЩ, Канада и Австралия се удържат 250 евро за направени разходи /хотелски резервации, самоленти билети, такса за визи, куриерски услуги и др./

 

Забележки

22. Потребителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРA .

23. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, че през това време персоналът на агенцията и автобусът не обслужват туристите.

24. Страната която иска изменение или прекратяване на договора “поради съществени изменения на обстоятелствата” е длъжна да докаже наличието на такива изменения.

GDPR
Този сайт използва бисквитки, за да подобри качеството на услугите
Потвърждавам Научи повече
WonderTravel BGWEB 2021 logo
Гласувай за нас

Тази година, Уондър Травел участва за Сайт на годината 2021. Гласувай за нас в категория "Продуктов сайт".

Гласувай