Контакти

Условия

Предмет и сключване на договора

1. Туроператорът се задължава да предостави на Потребителя срещу заплащане на общата цена всички услуги, включени в туристическия пакет при условията на настоящия договор.

2. Потребителят може да направи резервация за туристическия пакет по телефон, email, чрез интернет сайта на Туроператора - https://wondertravel.bg/ или директно в офиса на Туроператора.

3. С подписването на договора Потребителят декларира, че Туроператорът на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) му е предоставил пълна информация за туристическия пакет, включената в него програма, всяка друга информация по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от ЗТ, когато е приложимо, както и стандартен формуляр за предоставяне на информация и копие от застрахователна полица „Отговорност на Туроператора“ (приложени още и към настоящия договор), преди направената резервация или сключването на договора. Приложимият стандартен формуляр за предоставяне на информация по чл. 82, ал. 1 от ЗТ и застрахователната полица са налични и на уебсайта на Туроператора на адрес https://wondertravel.bg/bg/documents.

4. От името на записаните в този договор и от свое име Потребителят декларира, че той ги е запознал с условията на договора, със съдържанието на получения от него стандартен формуляр за предоставяне на информация по чл. 82, ал. 1 от ЗТ, както и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от ЗТ, когато е приложимо и изброените лица са запознати с тях и ги приемат.

5. Когато договорът се сключва извън офиса на Туроператора, последният предоставя на Потребителя екземпляр от договора с приложенията към него или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител в писмена или електронна форма. Със заплащане на общата цена или капарото Потребителят потвърждава желанието си за сключването на договора за туристически пакет и съгласието си с неговите условия.

Цена и плащания

6. Общата цена се заплаща изцяло или на два пъти след първоначално заплащане на капаро в размер на не по-малко от 50% на пътуващ за автобусните и самолетните пътувания и съобразно условията на конкретната програма. Потребителят заплаща капарото в момента на подписването на договора, ако не е уговорен друг срок.

7. Остатъкът от общата цена в зависимост от заплатеното капаро се заплащат най-малко 21 (двадесет) дни преди датата на отпътуване.

8. В случай, че общата цена не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и заплатеното капаро остава в полза на Туроператора.

9. Резервации се правят само след заплащане на общата цена или определеното капаро.

10. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператора може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителя не приеме предложените алтернативи, заплатеното капаро се възстановява.

11. Туроператорът има право едностранно да увеличи цената на туристическия пакет при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на данъците или таксите върху включените в договора пътнически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда в пристанища и летищата, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване.

12. Потребителят има право на съответно намаление на цената на туристическия пакет, ако има намаление на специфичните разходи, посочени в предходната точка. В случай на намаление на цената Туроператорът има право да приспадне направените от него разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване Туроператорът предоставя на пътуващия доказателства за направените разходи.

13. Във всеки случай увеличението/намалението на цената може да бъде извършено не по-късно от 20 (двадесет) дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет и е възможно само ако съответната страна е уведомила другата по ясен и разбираем начин, заедно с обосновка за увеличението/намалението и начина на изчислението му.

Изменение на договора

14. Договорът за туристически пакет може да се изменя при взаимно съгласие на страните със сключването на анекси.

15. Туроператорът има право да променя едностранно клаузи от договора за туристически пакет преди започване на изпълнението му когато промените са незначителни.

16. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи на договора за туристически пакет, той е длъжен да уведоми Потребителя в тридневен срок от възникване на обстоятелствата, но не по-късно от 20 (двадесет) дни преди началната дата на пътуването.

17. Промяна в цената с повече от 8% (осем процента) се счита за значителна промяна на договора.

18. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

19. Потребителят се задължава да уведоми Туроператора за решението си относно направените значителни промени в тридневен срок след получаване на уведомлението за това. В случай, че потребителят не отговори в посочения срок се счита, че той приема направените промени.

20. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя за правата му по чл. 88 от ЗТ.

Права и задължения на Туроператора

21. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги включени в туристическия пакет, които са заплатени от Потребителя.

22. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Потребителя в срок не по-късно 24 часа преди часа на тръгване/връщане.

23. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване/връщане при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми Потребителя не по-късно от 24 часа преди часа на тръгване/връщане.

24. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на хора с увреждания, майки с деца, бременни жени, възрастни хора или при наличие на други обективни причини.

25. Туроператорът се задължава да осигури сключването на доброволна или задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ на Потребителя от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната, като предоставя на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. Информация за сключената задължителна застраховка за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.  В случай, че Потребителят избере различна застраховка от осигурената му от Туроператора или има съществуваща такава, той е длъжен да предостави на Туроператора копие от застрахователната полица, която се прилага към договора за продажба на туристически пакет.

26. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ като: 1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ; 2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. Когато затруднението на Потребителя е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

27. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, Туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато: 1. това не е възможно, или 2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

28. Туроператорът предоставя на Потребителя своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като програма, по която ще се осъществи изпълнението на туристическия пакет, разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание.

29. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не изпълни задължението си за заплащане на пакетната цена по договора в уговорените срокове. В този случай Туроператорът има право да задържи заплатеното капаро. Сумите заплатени от Потребителя за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват.

30. Туроператорът има право да отмени пътуването когато е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В такива случаи Потребителят има право на пълно възстановяване на направените плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Туроператорът възстановява плащанията на Потребителя в срок, съобразен с възникналата ситуация, както и с евентуалните забавяния или трудности, възникнали във връзка с възстановяване на сумите, платени по договорите, сключени със контрагентите на Туроператора.

Права и задължения на Потребителя

31. Потребителят се задължава да заплати общата цена на туристическия пакет по уговорения по-горе начин и срок.

32. При пътувания извън страната Потребителят се задължава да си осигури необходимите лични документи като задграничен паспорт и/или виза (ако е приложимо за дестинацията)

33. Потребителят е длъжен да спазва законите на страната, за която пътува; правилата, установени от представителите на Туроператора и тези в съответните средства за пътуване и места за настаняване. Неспазването на законите и правилата, както и непристойното поведение на Потребителя или поведение, нарушаващо нормалното протичане на пътуването, дава правото на Туроператора да откаже изпълнението на договора, без да дължи неустойки за това на Потребителя. В такъв случай Потребителят е отговорен за по-нататъшното си настаняване и обратно пътуване, като всички разходи са за негова сметка.

34. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно съответните медицински изисквания.

35. Потребителят е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на Туроператора. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати пътувания поради закъснение на Потребителя или поради неадекватното му състояние или външен вид. В случай, че поради изложените причини възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на Потребителя.

36. Потребителят уведомява без необосновано забавяне Туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическа услуга, включена в договора за продажба на туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

37. Потребителят със съгласието на  Туроператора има право да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми Туроператора  в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

Отговорности на страните. Неустойки

38 Туроператорът носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет.

39. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от туристическия пакет или са закупени място от трети лица.

40. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора от страна на Потребителя (анулация), Туроператорът удържа следните неустойки: а) от 50 до 40 дни преди датата на пътуването – в размер на 40% (четиридесет процента) от общата цена на туристическия пакет, б) от 39 до 21 дни преди датата на пътуването - в размер на заплатеното капаро, в) по-малко от 20 дни преди датата на пътуването или при неявяване (no show) - 100% (сто процента) от общата цена на пътуването

41. При отказ от пътуване платените от Потребителя суми за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват, независимо от сроковете на анулацията по-горе.

42. В случай, че Потребителят прекрати своята почивка/екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай той не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

43. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

44. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Потребителя изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от съответния минимален брой пътуващи, ако това е предвидено в туристическия пакет и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в срок не по-късно от: а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни; в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

45. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на: а) поведението на Потребителя или на друг пътуващ б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; в) непреодолима сила или събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, епидемични ситуации, забавяне на гранични или контролни пунктове, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, повреда на превозно средство, масови обществени мероприятия, стачки, военни действия, терористични атаки, както в страните, предмет на туристическия пакет, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни и на туристите, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. В посочените случаи, Туроператорът има право да размества отделни елементи от туристическата програма или да променя същата, както и да предложи изпълнение на програмата след приключване на непреодолимата сила или събитие от извънреден характер, без да дължи неустойки или обезщетения на Потребителя.

Рекламации

46. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по договора, Потребителят се задължава в най-кратък срок да уведоми доставчика на услугите и Туроператора в писмена форма. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието с договореното, придружена с протокол, подписан от представител на приемащата туристическа агенция в съответната страна и/или от администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга и от самия Потребител.

47. Туроператорът се задължава в срок от 30 (тридесет) дни след получаване на рекламацията да даде своето становище на Потребителя.

48. Рекламации за всякакви услуги, закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват директно към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

Лични данни

49. Туроператорът събира и обработва информация за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящия договор и Политиката за защита на личните данни, която е достъпна и на страницата на Туроператора: https://wondertravel.bg/bg/cookies

50. Туроператорът гарантира, че предоставените от Потребителя лични данни се обработват добросъвестно, законосъобразно и по прозрачен начин, като са защитени съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и действащия ЗЗЛД, обработват се само във връзка със сключването и изпълнението на договора за продажба на туристически пакет, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни и се съхраняват по начин и в сроковете, съгласно действащите нормативни разпоредби.

51. С подписването на настоящия договор Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на сключването и изпълнението на договора от страна на Туроператора.

Други разпоредби

52. С подписване на настоящия договор Потребителят декларира и че посочените от него данни (адрес, телефон и имейл) са актуални и действителни, както и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно уведомление във връзка с изпълнение или изменение на Договора.

53. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на република България. 

54. Всички спорни въпроси във връзка с договора се решават чрез преговори в духа на взаимно разбирателство, а при невъзможност чрез органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове, чиито списък е наличен на адрес https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/Spisuk_ADR_2021.pdf, и като крайна мярка - от компетентния български съд съобразно действащото българско законодателство.

55. Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. Неразделна част от договора са и Приложение № 1 с полицата за сключена застраховка „Отговорност на Туроператора“ и Приложение № 2 със Стандартен формуляр за предоставяне на информация по чл. 82, ал. 1 от ЗТ. При сключени договори или резервации извън офиса на Туроператора, Потребителят е съгласен да получи своя екземпляр или потвърждение за сключването му на траен носител в писмена или електронна форма.

GDPR
Този сайт използва бисквитки, за да подобри качеството на услугите
Потвърждавам Научи повече
WonderTravel BGWEB 2021 logo
Гласувай за нас

Тази година, Уондър Травел участва за Сайт на годината 2021. Гласувай за нас в категория "Продуктов сайт".

Гласувай