Контакти

✔ Условия

Предмет и сключване на договора

1. Туроператорът се задължава да предостави на Пътуващия срещу заплащане на общата цена всички услуги, включени в туристическия пакет при условията на настоящия договор.

2. Пътуващият може да направи резервация за туристическия пакет по телефон, email, чрез интернет сайта на Туроператора - https://wondertravel.bg/ или директно в офиса на Туроператора.

3. Със сключването на договора или потвърждението за приемането му Пътуващият декларира, че Туроператорът на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) му е предоставил пълна информация за туристическия пакет, включената в него програма, всяка друга информация по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от ЗТ, когато е приложимо, както и стандартен формуляр за предоставяне на информация и копие от застрахователна полица „Отговорност на Туроператора“ (приложени още и към настоящия договор), преди направената резервация или сключването на договора. Приложимият стандартен формуляр за предоставяне на информация по чл. 82, ал. 1 от ЗТ и застрахователната полица са налични и на уебсайта на Туроператора на адрес https://wondertravel.bg/bg/documents.

4. От името на записаните в този договор и от свое име Пътуващият декларира, че той ги е запознал с условията на договора, със съдържанието на получения от него стандартен формуляр за предоставяне на информация по чл. 82, ал. 1 от ЗТ, както и информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1-9 от ЗТ, когато е приложимо и изброените лица са запознати с тях и ги приемат.

5. Когато договорът се сключва извън офиса на Туроператора, последният предоставя на Пътуващия екземпляр от договора с приложенията към него и потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител в писмена или електронна форма. Със заплащане на общата цена или капарото Пътуващият потвърждава желанието си за сключването на договора за туристически пакет и съгласието си с неговите условия.

Цена и плащания

6. Общата цена се заплаща изцяло или на два пъти след първоначално заплащане на капаро в размер на не по-малко от 50% на пътуващ за автобусните и самолетните пътувания и съобразно условията на конкретната програма. Пътуващият заплаща капарото в момента на подписването на договора, ако не е уговорен друг срок.

7. Остатъкът от общата цена в зависимост от заплатеното капаро се заплащат най-малко 21 (двадесет) дни преди датата на отпътуване.

8. В случай, че общата цена не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и заплатеното капаро остава в полза на Туроператора.

9. Резервации се правят само след заплащане на общата цена или определеното капаро.

10. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператора може да предложи на Пътуващия други възможности за настаняване. В случай, че Пътуващия не приеме предложените алтернативи, заплатеното капаро се възстановява.

11. Туроператорът има право едностранно да увеличи цената на туристическия пакет при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на данъците или таксите върху включените в договора пътнически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или слизане от борда в пристанища и летищата, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора до датата на заминаване.

12. Пътуващият има право на съответно намаление на цената на туристическия пакет, ако има намаление на специфичните разходи, посочени в предходната точка. В случай на намаление на цената Туроператорът има право да приспадне направените от него разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване Туроператорът предоставя на пътуващия доказателства за направените разходи.

13. Във всеки случай увеличението на цената може да бъде извършено не по-късно от 20 (двадесет) дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет като Туроператора уведомява Пътуващия по ясен и разбираем начин, заедно с обосновка за увеличението и начина на изчислението му.

14. Пътуващият може да иска намаление на цената не по-късно от 20 (двадесет) дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет и искането следва да бъде направено в писмена форма по ясен и разбираем начин заедно с обосновка за увеличението и начина на изчислението му.

Изменение на договора

15. Договорът за туристически пакет може да се изменя при взаимно съгласие на страните със сключването на анекси.

16. Туроператорът има право да променя едностранно клаузи от договора за туристически пакет преди започване на изпълнението му когато промените са незначителни.

17. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът е принуден:

- да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 от ЗТ или

- не може да изпълни някое от специфичните изисквания на Пътуващия, приети от Туроператора по чл. 84, ал. 1, т. 1 от Закона за туризма или

- предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, Пътуващият има право в 7-дневен срок:

1. да приеме предложената промяна, или

2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

18. Ако Пътуващият не уведоми Туроператора за своето решение в 7-дневния срок по предходната точка, Туроператорът ще счита, че предложените промени са приети.

19.  Когато Пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако Туроператорът предлага такъв.

20. Туроператорът информира Пътуващият без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:

1. предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет;

2. срока, в рамките на който Пътуващият има право да уведоми Туроператора за решението си;

3. последиците, ако Пътуващият не реагира в рамките на определения срок, и

4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.

21. Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, Пътуващият има право на съответно намаление на цената.

22. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен и Пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, Туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от Пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.

23. Промяна в цената с повече от 8% (осем процента) се счита за значителна промяна на договора.

24. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

Права и задължения на Туроператора

25. Туроператорът се задължава да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги включени в туристическия пакет, които са заплатени от Пътуващия.

26. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това Пътуващия без необосновано забавяне.

27. Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване/връщане при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми Пътуващия без необосновано забавяне.

28. Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Пътуващия в превозното средство с цел настаняване на хора с увреждания, майки с деца, бременни жени, възрастни хора или при наличие на други обективни причини.

29. Туроператорът се задължава да осигури сключването на доброволна или задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ на Пътуващия от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната, като предоставя на Пътуващия копие от застрахователната полица преди началото на пътуването. Информация за сключената задължителна застраховка за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.  В случай, че Пътуващият избере различна застраховка от осигурената му от Туроператора или има съществуваща такава, той е длъжен да предостави на Туроператора копие от застрахователната полица, която се прилага към договора за продажба на туристически пакет.

30. Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ като: 1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ; 2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги. Когато затруднението на Пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.

31. Туроператорът предоставя на Пътуващия своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като програма, по която ще се осъществи изпълнението на туристическия пакет, разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание.

32. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Пътуващият не изпълни задължението си за заплащане на пакетната цена по договора в уговорените срокове. В този случай Туроператорът има право да задържи заплатеното капаро. Сумите заплатени от Пътуващия за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват.

33. Туроператорът има право да отмени пътуването когато е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В такива случаи Пътуващият има право на пълно възстановяване на направените плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Туроператорът възстановява плащанията на Пътуващия в срок, съобразен с възникналата ситуация, както и с евентуалните забавяния или трудности, възникнали във връзка с възстановяване на сумите, платени по договорите, сключени с контрагентите на Туроператора.

Права и задължения на Пътуващия

34. Пътуващият се задължава да заплати общата цена на туристическия пакет по уговорения по-горе начин и срок.

35. При пътувания извън страната Пътуващият се задължава да си осигури необходимите лични документи като задграничен паспорт и/или виза (ако е приложимо за дестинацията)

36. Пътуващият е длъжен да спазва законите на страната, за която пътува; правилата, установени от представителите на Туроператора и тези в съответните средства за пътуване и места за настаняване. Неспазването на законите и правилата, както и непристойното поведение на Пътуващия или поведение, нарушаващо нормалното протичане на пътуването, дава правото на Туроператора да откаже изпълнението на договора, без да дължи неустойки за това на Пътуващия. В такъв случай Пътуващият е отговорен за по-нататъшното си настаняване и обратно пътуване, като всички разходи са за негова сметка.

37. Пътуващият, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно съответните медицински изисквания.

38. Пътуващият е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на Туроператора. Туроператорът не носи отговорност за пропуснати пътувания поради закъснение на Пътуващия или поради неадекватното му състояние или външен вид. В случай, че поради изложените причини възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло за сметка на Пътуващия.

39. Пътуващият уведомява без необосновано забавяне Туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическа услуга, включена в договора за продажба на туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.

40. Пътуващият със съгласието на  Туроператора има право да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми Туроператора  в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. Пътуващият, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

Неустойки. Отговорности на страните. Рекламации

41. В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора от страна на Пътуващия (анулация), Туроператорът удържа следните неустойки: а) от 50 до 40 дни преди датата на пътуването – в размер на 40% (четиридесет процента) от общата цена на туристическия пакет, б) от 39 до 21 дни преди датата на пътуването - в размер на заплатеното капаро, в) по-малко от 20 дни преди датата на пътуването или при неявяване (no show) - 100% (сто процента) от общата цена на пътуването.

42. При отказ от пътуване платените от Пътуващия суми за самолетни билети и медицински застраховки не се възстановяват, независимо от сроковете на анулацията по-горе.

43. В случай, че Пътуващият прекрати своята почивка/екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай той не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.

44. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Пътуващия на територията на съответната държава, Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

45. Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на Пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от съответния минимален брой пътуващи, ако това е предвидено в туристическия пакет и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в срок не по-късно от: а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни; в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.

46. Туроператорът носи отговорност за изпълнението туристическите услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.

47. Туроператорът не носи отговорност за изпълнението на услуги, които не са част от туристическия пакет или са закупени място от трети лица.

48. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, Туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато: 1. това не е възможно, или 2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.

49. Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, Туроператорът предлага на Пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на Пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.

50. Когато предложените от Туроператорът други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, Туроператорът предлага на Пътуващия подходящо намаление на цената.

51. Пътуващият има право да откаже предложените от Туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.

52. Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на Пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, Туроператорът поема разходите за настаняването на Пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на Пътуващия, се прилагат тези срокове.

53. Ограничаването на сроковете не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че Туроператорът е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.

54. Пътуващият има право да предяви рекламация на услуга, когато тя не съответства на договора, пред Туроператора или упълномощено от него лице. Рекламацията се подава в писмена форма в срок най-късно до 14 дни след приключване на изпълнението на туристическия пакет.

55. При подаване на рекламация Пътуващият задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

56. Рекламации за всякакви услуги, закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват директно към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.

57. Пътуващият има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако Туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на Пътуващия.

58. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, ако причините за това се дължат на: а) поведението на Пътуващия или на друг пътуващ б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; в) непреодолима сила или събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: лоши метеорологични условия, усложнена пътна обстановка, пожари, наводнения, земетресения и други природни бедствия, епидемични ситуации, забавяне на гранични или контролни пунктове, промяна в работно време на учреждения, вкл. на музеи, повреда на превозно средство, масови обществени мероприятия, стачки, военни действия, терористични атаки, както в страните, предмет на туристическия пакет, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни и на туристите, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора. В посочените случаи, Туроператорът има право да размества отделни елементи от туристическата програма или да променя същата, както и да предложи изпълнение на програмата след приключване на непреодолимата сила или събитие от извънреден характер, без да дължи неустойки или обезщетения на Пътуващия.

59.  Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за Туроператора.

60. Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, горната граница на отговорността на Туроператора по настоящия договор е ограничена до трикратния размер на цената на туристическия пакет.

61. Клаузата по предходната точка не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на Пътуващия и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.

GDPR
Този сайт използва бисквитки, за да подобри качеството на услугите
Потвърждавам Научи повече
WonderTravel BGWEB 2021 logo
Гласувай за нас

Тази година, Уондър Травел участва за Сайт на годината 2021. Гласувай за нас в категория "Продуктов сайт".

Гласувай